Đại hội đồng cổ đông

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Năm 2019
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 27/06/2019
Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 27/06/2019
Nghị quyết của HĐQT về quyền lợi của cổ đông khi hủy giao dịch cổ phiếu trên KOS tại HNX và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE 27/06/2019
Danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT, BKS kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 20/06/2019
Sơ yếu lý lich Ông Đỗ Quốc Việt - thành viên đề cử thành viên HĐQT 20/06/2019
Sơ yếu lý lich Ông Nguyễn Đức Trang - thành viên đề cử thành viên HĐQT 20/06/2019
Sơ yếu lý lich Bà Hoàng Thị Yến - thành viên đề cử thành viên BKS 20/06/2019
Sơ yếu lý lich Ông Vũ Trọng Hà - thành viên đề cử thành viên BKS 20/06/2019
Mẫu đề cử thành viên HĐQT 20/06/2019
Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT 20/06/2019
Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS 20/06/2019
Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử, đề cử 20/06/2019
Dự thảo Báo cáo HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019 17/06/2019
Dự thảo Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019 17/06/2019
Dự thảo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 17/06/2019
Dự thảo Tờ trình thông qua nội dung đề xuất năm 2019 17/06/2019
Dự thảo Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17/06/2019
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17/06/2019
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 - Công ty Cổ phần Kosy 05/06/2019
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019
Thông báo bầu cử thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019
Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019
Hướng dẫn bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019
Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 05/06/2019
Năm 2018
Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 28/04/2018
Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 28/04/2018
Chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kosy năm 2018 04/04/2018
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kosy năm 2018 04/04/2018
Thể lệ biểu quyết của Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Kosy năm 2018 04/04/2018
Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kosy năm 2018 04/04/2018
Quy chế bầu HĐQT và Ban kiểm soát 04/04/2018
Phụ lục Phương thức bầu dồn phiếu 04/04/2018
Danh sách ứng viên bầu HĐQT Công ty cổ phần Kosy 04/04/2018
Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Việt Cường 04/04/2018
Sơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Thị Hằng 04/04/2018
Sơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 04/04/2018
Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Mạnh Sáu 04/04/2018
Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Ngọc Sáu 04/04/2018
Sơ yếu lý lịch Ông Phạm Vũ Quân 04/04/2018
Nghị quyết của HĐQT V/v: Chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 13/03/2018